ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2561 ผ่านระบบ VDO Conference