นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีเข้าพบผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้สนามฟุตบอลเพื่อใช้ในกิจกรรม โครงการ อบต.ควนธานีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 13 กุม