ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเช้า กับ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์