ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง