นายประเสริฐ หนูคง ผู้ชำนาญการ 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขอสนับสนุน เตียงตรวจผู้ป่วย เพื่อใช้ในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค