นางสาววรรณา ศรีคราม ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมและมอบของฝากแด่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ