นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Play and Learn, PLEARN ENGLISH