ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้นเรื่อง การตรวจงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557