ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขส