ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2561 จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมกับสม