ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561