ร่วมประชุมกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล จากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการติดตามโครงการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาเครือข่ายหมออนามัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และโรคเรื