เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการสุขภาพชุมชน