ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบทดสอบความรู้รวบยอด ปีการศึกษา 2560 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การจัดเตรียมชุดแบบสอบรวบยอดในครั้งนี้ด้ว