ติดตามการบำรุงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย