นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Play and Learn, PLEARN ENGLISH