ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในงานมหกรรมคุณภาพทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่