ติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 นำโดยท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง