สังเกตการณ์การขนย้ายเตียงตรวจผู้ป่วยจากคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง เพื่อใช้ในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค