ร่วมปลูกปาล์มน้ำมันภายในวิทยาลัยเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นร่มเงาให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย