เข้าร่วมชี้แจงแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ