นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงานสาธารณสุขในพื้นที่ CBL ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  รุ่นที่ 32 /2561