ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน1