ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรม ลูกหลานห่วงใย เพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561