เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยมี ดร.มณฑาทิพย์ไชยศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร