เยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานมหกรรมรวมพลังเครือข่าย อาสาสมัครนักจัดการสุขภาพภาคประชาชน และวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 21 ปี 2561 ร่วมกับนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และผู้บริหารสาธารณสุขตรัง