ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดตรัง การประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษ