พิธีมอบเครื่องแบบปฎิบัติการและเครื่องแบบปฎิบัติการอนามัยชุมชนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย