ร่วมออกบูธ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดตรัง การประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER