กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพและจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการคัดกรองความเสี่ยงจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ และตรวจเลือดเกษตรกรหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการลด