ติดตามงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและแพทย์ผสมผสาน กับกลุ่มงานวิจัยและคัดกรองศาสตร์ กองแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วยทีมนักวิจัยจาก โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ