ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี