ร่วมปรึกษาหารือกับนายชลิต วิประกษิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง