ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับอาจารย์พี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2