เข้าเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกรับขวัญบุตรคนแรกของนางสาวชลธิชา หีดเภา นักวิชาการสาธารณสุข