ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561