ประชุมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เพื่อยกร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ประเด็น ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อคนตรังสุขภาพดี โดยมีมติในที่ประชุมให้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานขับเคลื่อนประเด็น