ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ