เป็นวิทยากรกิจกรรมลูกหลานห่วงใยเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ รุ่นที่ 2 หัวข้อ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง"