พิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  รุ่นที่ 32/2561