ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อโน๊ตบุ้คสำหรับการเรียนการสอน