ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง CIO เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิตอลและการเตรียมพร้อมด้านสารสนเทศ