ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก