ออกบูธและการบริการสุขภาพในโอกาสเปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของประชาชน ตำบลนาท่ามใต้