โครงการความรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้นสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ 12 หมู่บ้านทุ่งหวัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557