แสดงความยินดีกับอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับเครือข่ายและอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ