ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561 และการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.เครือข่าย สวสท.