ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "Global health: Trends and Innovation in Healthcare Conference (BCNSP-InHC-18)