ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3