ประชุมพัฒนาหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในคลินิกครอบครัว (Primary Care Cluster)